ಶನಿವಾರ, ಮೇ 02, 2015

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ
ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಿರಿ ಪದಗಳೆ, ಅರಸುತಿರುವೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ
ಭಾವಗಳ ಬರೆಯಿರಿ ಕರಗಳೆ, ಮೂಡಲಿ ಕವಿತೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ!!!