ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2011

ಪ್ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿ-ಚುಕ್ಕಿ

ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು???
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು-ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜೀವನದ ಆಗಸದಿ ಹಾರಾಡುವ ಪ್ರೇಮಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ?
ಅಥವಾ...
ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ಆಗಸದಿ ಬೇರಾಗುವ ಪ್ರೀತಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳೇ?

ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ...
ಪ್ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚಿರಂತನವಾಗಿರಲಿ||

ಎಲ್ಲರಿಗು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 06, 2011

ನೀ-ಕಾಣೆ

ಏಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ನನಗೆ ನೀ ಕಾಣೆ,
ಕಾಣಿಸಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಓ ಜಾಣೆ||
ಕಾಣಿಸಿ ನುಡಿಸು ಬಾ ನನ್ನೆದೆಯ ವೀಣೆ,
ಒಮ್ಮೆ ನುಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನು ನನ್ನಾಣೆ!