ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 27, 2016

ಕೋರುವೆ


ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರೆ ಕನಸಲೂ ನಿನ್ನನೇ ಕೋರುವೆ
ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನಾ ಸೋಲುವೆ
ಸೋತ ಈ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಮೀಸಲು ಓ ಚೆಲುವೆ
ಎದೆಬಡಿತಕೆ, ಅದರ ಮಿಡಿತಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಅಲ್ಲವೆ?