ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2016

ನನಸಾಗಲಿಬಲಿಯುತಲಿವೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಕಂಡ ಸವಿಗನಸು ಹಾರುವುದೊಂದೆ ಬಾಕಿ||
ಮೂಡುತಿವೆ  ಭಾವಗಳು, ನನಸಾಗಲಿ ಅವು ಜಡವ ಬದಿಗೆ ನೂಕಿ||