ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2013

ದುಂಬಾಲು!!!ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಗತಿಸಿರಬಹುದು,
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ.

ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿರುವೆ ಎಂದು ನಿನಗನಿಸಬಹುದು,
ಆದರೆ ಅದ ಬಿಡೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡುವವರೆಗು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ!!!

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03, 2013

ಒಗ್ಗರಣೆಅಡುಗೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆಯಿಂದ ರುಚಿಯು ಭೋಜನ,
ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಒಗ್ಗರಣೆಯಿಂದ ಸವಿಯು ಜೀವನ||