ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2013

ಜೀವನದಿ!!!ನಿಜ, ಸಾವನ್ನು ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದು
ಅದುವೆ ಎಲ್ಲರು ಪಯಣಿಸುವ ಕೊನೆ ಹಾದಿ||

ಆದರೆ, ಅದರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು,
ಆಗ ಹರಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯದ ಜೀವನದಿ||