ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2014

ನೀನೆಂದರೆ...ನೀನೆಂದರೆ...

ಶುಭ್ರ ವಿಶಾಲ ಬಾನಿನಂತೆ
ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನೀರಿನಂತೆ
ತಂಪನು ತರವು ಗಾಳಿಯಂತೆ
ಕತ್ತಲ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ತಾಳ್ಮೆ ತೋರುವ ಭೂಮಿಯಂತೆ.

ಆಗಿರಲು ನೀ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ
ಕಾಡದು ನೀ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರದ ಚಿಂತೆ||