ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 01, 2015

ತಾಯಿಯ ನಮಿಸುನೀ...

ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ನಮಿಸು
ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತ್ಯಾಗವ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸು
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಕನ್ನಡವ ಮರೆಯದೆ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸು
ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ ಎಂದು ಭಜಿಸು

ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು