ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 20, 2015

ಋಣಿ!

ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರಿ ದಿನಗಳೆ, ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಿರೆಂದು
ಕಾದಿರುವೆ ನಿಮಗಾಗಿ, ಸವಿಕ್ಷಣಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ ತರುವಿರೆಂದು
ಸುಳ್ಳು ಮಾಡದಿರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ನನಗಂದು
ತಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳ ಋಣಿಯಾಗಿರುವೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಎಂದೆಂದು.

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 16, 2015

ಸಿಂಚನ
ಬರಿದಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಜಿನುಗಲಿ ಪದಗಳ ಸಿಂಚನ
ಬರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಕೈಗಳು, ಮೂಡಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕವನ.