ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 30, 2013

ಗುಳಿಆ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವುದು ನಿನಗೆ ತೋರದೆ?
ನೀ ನಗುವ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ನಾನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವೆ ಹೊರ ಬಾರದೆ.
ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವ ಬಯಕೆ, ಆ ನಗುವ ತೋರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡದೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಗುಳ್ನಗುವ ಸೂಸಿ ನನ್ನ ಕೂಡಿಹಾಕು ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡದೆ!!!

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 04, 2013

ಮನದ ಕಿಟಕಿನಿನ್ನ ಸನಿಹದಿ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವವು
ಮೂಡಿಸಿಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದ ಅಲೆ.

ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಯು ತಂದ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯು
ಜಾರುತಿಹುದು ನನ್ನ ಮನದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ!!!

ಅಗಲಿಕೆಯೊ? ಸನಿಹವೋ? ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯವು,
ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯುವ ಕಲೆ!