ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2017

ನೆನಪುಗಳ ಹಾದಿಯಲಿಸಾಗಿಹುದು ಸಮಯ ಸವಿಕ್ಷಣಗಳ ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತ,
ನಾನಿಲ್ಲೆ ನಿಂತಿರುವೆ ನೆನಪುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ||

ನೆನಪುಗಳು ಉಳಿಯಲಿ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲಿ,
ಮನದಿ ಮಾಸದ ಮಂದಹಾಸವ ಮೂಡಿಸುತ್ತ||

ಬದುಕು ಸಾಗಲಿ ನೆನಪುಗಳ ಸೋಗಿನಲಿ,
ನಾಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತ||