ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2011

ನೆನಪೆಂಬುದು...


ನೆನಪೆಂಬುದು ಸುರಿವ ಮಳೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಂತೆ... ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಸುಡುವುದು||

ನೆನಪೆಂಬುದು ಬೀಸುವು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲ,
ಅದು ಬಿರುಸು ಬಿರುಗಾಳಿ... ಬೀಸೆದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆವುದು||

ನೆನಪೆಂಬುದು ಮೃದು ಹೂವಲ್ಲ,
ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ... ಚುಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಅಳುವುದು||

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2011

ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ನೀನೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ,
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದ ನನಗೆ ಹೇಳಿ...ಬಿಟ್ಟೆ,
ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಳುವ ರೀತಿ, ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ!!!