ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 21, 2017

ಸೆರೆನೀ ನನ್ನ ಮರೆತರೆ,
ನಾ ಕೊಡುವೆ ನೆನಪುಗಳ ಉಡುಗೊರೆ||
ನೀನಾಗ ನನ್ನ ನೆನೆದರೆ,
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನಾನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೆರೆ||

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 13, 2017

ಮುಗ್ಧತೆನಿನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ  ನಗುವನ್ನು ನಾ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು
ಆ ನಗುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು
ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದುಕೊಂಡೆನು
ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೈವ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು||