ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2014

ಹೊಸ ತಿರುವುನಿಂತಿರುವೆ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ
ಮುಂದೇನೆಂಬುದರ ಕಾಣದ ಸುಳಿವಿನಲ್ಲಿ.

ಮುಂದಿರುವುದು ಕನಸುಗಳ ಮಾರುವ ಬೀದಿಯೋ? ಇಲ್ಲಾ
ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಬಿದ್ದೇಳುವ ಹಾದಿಯೋ? ನಾ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!!!

ಕನಸುಗಳ ಬೀದಿಯಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಕೊಂಡು ನನಸಾಗಿಸುವೆ
ಬೇರೆ ಹಾದಿಯಾದರೆ, ಬದುಕನು ಅದು ಹೇಗೋ ಸಾಗಿಸುವೆ.

ಆದರೂ
ನಿಂತಿರುವೆ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ
ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಾಳೆಗಳ ಇರುವಿನಲ್ಲಿ.