ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2014

ಬಾಳೆಂದರೆ?ಬಾಳೆಂದರೆ...
ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯೊ?
ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊ?

ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕುತಲಿರುವೆ ಉತ್ತರ,
ಚಾಚಿದೆ ಕುತೂಹಲ ಬಾನೆತ್ತರ

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2014

ಬಂಡಿಮೂಡುವ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ
ಕಾಡುವ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳ
ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿದೆ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ

ಕರುಣೆ ಬೇಡುವ ಕರಗಳ
ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ ಮನಗಳ
ಬೆಸೆದಿಹುದು ಬಾಳಿನ ಕೊಂಡಿ!