ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 2014

ಹೋಕುಳಿಸುಂದರ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳುವಳಿ
ಎಲ್ಲರಿಗು ಹಂಚಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಹೋಕುಳಿ
ಎಲ್ಲರಿಗು ಹಚ್ಚಿ ನೀವೂ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!!!