ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2016

ಬಾಳು ಹಸಿರುಉಸಿರಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೀನಾರು?
ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರವೇ ನೀ ಪಡೆಯುವೆ ಮೊದಲ ಹೆಸರು||
ಉಸಿರು ನಿಂತಾಕ್ಷಣ ನಿನಗಾರು?
ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕೊನೆಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು||

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ ಬಾಳು ಕೆಸರು,
ಬದುಕಿರುವಾಗ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಬಾಳು ಹಸಿರು!!!