ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2014

ಅಂಗಿ ಗುಂಡಿ!!!ರಂಗು ರಂಗಿನ ಅಂಗಿಯಂತೆ ಒಲವಿದು, ತೊಡಲು ಬೇಕಿದೆ ಕನಸಿನ ಗುಂಡಿಗಳು.
ಸುಂದರ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಬದುಕಿದು, ಅದ ಬೆಸೆದಿವೆ ನೋವು ನಲಿವಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು.