ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2013

ಸೋಲು - ಗೆಲುವುಸಿಹಿಯು ರುಚಿಸಲು ನಾಲಿಗೆಯು ಕಹಿಯ ಸವಿದಿರಬೇಕು
ಸುಖದ ಅರಿವಾಗಲು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು
ಬೆಳಕನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯು ಕಳೆದಿರಬೇಕು
ಗೆಲುವನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸೋಲು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಿರಬೇಕು.

ಈಗಿನ ಸೋಲು ಆಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ,
ಕುಗ್ಗದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ ದಕ್ಕುವ ಜಯ.