ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 16, 2011

ಗುಂಡಗೆ!!!ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದಷ್ಟೂ, ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಾನಾಗುವೆ...
ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದಷ್ಟೂ, ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿರ ನಾನಾಗುವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ... ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವುದು ಗುಂಡಗೆ ಅಲ್ಲವೆ???

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: