ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2011

ತರಗೆಲೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆಯಂತೆ ತೂರಾಡಬೇಕಿದ್ದ ನಾನು,
ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯು ಸೊರಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುವಂತಾಯಿತು||
ತರಗೆಲೆಯಾದರೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತೇಲಬೇಕಿದ್ದ ನಾನು,
ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿರಹದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವು ಸುಡುವಂತಾಯಿತು||
ಸುಟ್ಟರೂ, ಬೂದಿಯಾಗಿ ನೀ ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ನಾನು,
ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು||
ಇದು ಸರಿಯೇ???

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: