ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 05, 2010

ಮನ-ಗುಣ

ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಹೇಗಿರಬೇಕು???
ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಲಿನಂತಿರಬೇಕು... ಮತ್ತು ತರಿಸುವ ಮದಿರೆಯಂತಲ್ಲ.

ಗುಣವೆಂಬುದು ಹೇಗಿರಬೇಕು???
ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾದಿಸುವ ಮದಿರೆಯಂತಿರಬೇಕು... ಹುಳಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಹಾಲಿನಂತಲ್ಲ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಜನ ಮನ-ಗುಣಗಳೆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ.

ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೋ ಹಾಗೆಯೆ ಒಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸದೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೊಚಿಸಬೇಕು.

ಹೇಗೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಮದಿರೆಯ ಸ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚುವುದೋ ಹಾಗೆಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣವೆಂಬುದು ಇರಬೇಕು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಡಬಾರದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ