ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 21, 2012

ಅಂಗವಿಕಲ!!!ನಿನ್ನ ದನಿ ಕಿವಿಗೆ ತಾಕದೆ,
ಬೇರೆ ಮಾತ ಕೇಳದೆ,
ಮನಸ್ಸು ಕಿವುಡಾಗಿಹುದು.
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಸುಧೆ ನೀಡು.

ನಿನ್ನ ಅಂದ ನೋಡದೆ,
ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಕಾಣದೆ,
ಮನದಿ ಅಂಧಕಾರ ಮೂಡಿಹುದು.
ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಆಸರೆ ನೀಡು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಆಡದೆ,
ನಿನ್ನದೇ ಭಜನೆ ಮಾಡದೆ,
ಮನವು ಮೂಕಾಗಿಹುದು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ನೀಡು.

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಡಾಡದೆ,
ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದೆ,
ಮನಸ್ಸು ಕುಂಟುತಿಹುದು,
ನೆನಪುಗಳು ಉರುಗೋಲು ನೀಡು.

ನನ್ನೊಡನೆ ನೀನಿರಲು, ದಕ್ಕಿದಂತೆ ನನಗೆ ಸಕಲ
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಗವಿಕಲ!!!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: