ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2011

ಹೆಸರೇಕೆ???


ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನು ಅವನಿಗಿಟ್ಟರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೆ,
ಆ ಕಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದರೆ ಸಾಲದೆ ಎಂದು ನಾ ಕೇಳಿದೆ,
ಹೇಳಿದರವರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆದೀತು? ಅವ ನಮ್ಮವ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಅವನು ಮನೆ ಮಗನಲ್ಲ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಾ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರು ಜಾತಿಯ ಮಂಕು ಕವಿದಿರುವ ಮೂಡರು,
ಜಾತಿಯೆಂಬ ಬೇತಾಳನನ್ನು ಸದಾ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಿಯುಗದ ವಿಕ್ರಮರು,
ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದರು,
ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಏನೂ ಕೇಳದಂತೆ, ಏನೂ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತ ಕಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂತಿಹನು ಆ ದೇವರು!!!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: